Basisverzekering

Iedereen die ouder dan 18 jaar is en woont of werkt in Nederland is verplicht een basiszorgverzekering af te sluiten. Deze basisverzekering dekt de standaard zorg, zoals huisartsconsulten en ziekenhuisbehandelingen. Deze dekking is bij alle verzekeraars gelijk, hoewel de polisvoorwaarden en premiehoogte wel kunnen verschillen. Wat er precies allemaal vergoed wordt vanuit deze verplichte basisverzekering verandert jaarlijks, wordt door de overheid bepaald en door de Koning op Prinsjesdag bekendgemaakt.

Bij het afsluiten van een zorgverzekering zijn er verschillende factoren die je keuze voor een bepaalde zorgverzekeraar bepalen: naast bijvoorbeeld de hoogte van de premie, zal je ook goed willen weten wat de dekking en de bijbehorende voorwaarden inhouden. Wat houdt de dekking van de zorgverzekering precies in en hoe wordt deze bepaald? En waar dien je op te letten bij het bepalen van de gewenste dekking bij je zorgverzekering?

Studenten Zorgvergelijker

Vergoedingen basisverzekering

De basisverzekering dekt standaardzorg zoals onder meer huisartsconsulten, kosten verbonden aan ziekenhuisbehandeling, voorgeschreven medicatie, psychologische zorg, kraamzorg of tandheelkundige zorg bij de kaakchirurg. Het basispakket is jaarlijks aan verandering onderhevig. De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de voorgaande jaren zijn de verhoging van de zorgpremies, uitbreiding van het basispakket en stijging van de zorgtoeslag.

Interessant voor studenten

Vergoeding basispakket 2024 Dekking
Anticonceptie (tot je 21e) Verschillende anticonceptiemiddelen komen voor vergoeding in aanmerking, waaronder de pil, NuvaRing, pessarium en bepaalde spiraaltjes.
Fysiotherapie Tot je 18e: je krijgt tot max. 18 behandeling per jaar vergoed. Bij een chronische aandoening kunnen na toestemming alle behandeling voor vergoeding in aanmerking komen

Na je 18e: indien je aan een chronische aandoening die voorkomt op de lijst van aandoeningen lijdt, krijg je alle behandeling vanaf de 21ste behandeling volledig vergoed.

Medische specialistische zorg in het ziekenhuis Alle behandelingen, nodige consulten en operaties in ziekenhuizen of klinieken die onder specialistische medische zorg vallen.
Medicijnen Je ontvangt een vergoeding voor geregistreerde medicatie opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). De vergoeding geldt in de regel voor de meest voordelige variant met werkzame stof.
Opname en verblijf in het ziekenhuis Ziekenhuisopname in ziekenhuizen of (GGZ)-instellingen (in bepaalde gevallen is eerst toestemming vereist). Bij een GGZ-instelling worden de eerste 3 jaar verblijf vergoed.
Orthodontie Alleen in het bijzondere geval dat er sprake is van een groei- of ontwikkelingsstoornis in het gebit, de mond of kaak.
Psychologische zorg De psychologische zorg bij je huisarts of praktijkondersteuner, internetbehandeling of de basis- of gespecialiseerde GGZ zorg.
Stoppen met roken programma De vergoeding op jaarbasis van het stoppen-met-roken programma
Tandartsverzekering Tot je 18e: vergoeding veelvoorkomende behandelingen m.u.v. bruggen, kronen en orthodontie

Na je 18e: beperkte vergoeding van tandartskosten. Je krijgt een vergoeding voor tandheelkundige chirurgie, prothese en kunstgebit.

(Ambulance)vervoer Vervoer naar het ziekenhuis in ambulance of via een traumahelikopter. Ook eigen of openbaar vervoer of taxivervoer komt bij sommige medische indicaties voor vergoeding in aanmerking (tot €0,31 per km)
Zorg in het buitenland Indien medisch noodzakelijk: je krijgt de behandeling tot het in Nederland geldende tarief voor de behandeling.

Indien er geen spoed is, dien je eerst toestemming te vragen bij je verzekeraar alvorens je een vergoeding kan krijgen.

Overige vergoedingen basisverzekering

In onderstaand overzicht worden de overige vergoedingen, hoewel deze ook zeer belangrijk voor bepaalde studenten kunnen zijn, weergegeven.

Vergoeding basispakket 2024 Dekking
Abortus Vergoeding abortus in het ziekenhuis (wel geldt het eigen risico). Vergoeding in een kliniek vanuit de AWBZ.
Audiologische zorg Gehoorfunctie-onderzoek en adviezen bij het uitkiezen van een gehoorapparaat.
Bekkenfysiotherapie In geval van urine-incontinentie tot max. 9 behandelingen
Dieetadvies Voorlichting met medische doeleinden tot max. 3 uur en bepaalde dieetpreparaten (pas na toestemming)
Erfelijkheidsonderzoek Vergoeding van alle onderzoeken naar erfelijke afwijkingen
Ergotherapie Tot max. 10 uur per jaar
Hulpmiddelen Je ontvangt een vergoeding voor diverse verband- en hulpmiddelen (bijvoorbeeld voor je behandeling, revalidatie of ter verpleging). Let op: er kan eventueel een eigen bijdrage gelden voor bepaalde hulpmiddelen.
Kraamzorg De psychologische zorg bij je huisarts of praktijkondersteuner, de basis- of gespecialiseerde GGZ zorg.
Ketenzorg Vergoeding voor programma’s in de zorg, bijvoorbeeld met betrekking tot COPD of type 2 diabetes.
Logopedie Bij een verwijzing krijg je (indien je binnen 3 maanden gebruik maakt van deze zorg) de behandeling volledig vergoed.
Plastische chirurgie Indien medisch noodzakelijk wordt dit vergoed bij onder meer verminking door ziekte of medische ingreep, aandoeningen die je lichamelijk beperken of misvormingen die zijn aangeboren.
Revalidatie Onder meer een vergoeding wat betreft een stoornis of beperking in je bewegingsvermogen alsmede de kosten van verblijf in een revalidatie instelling.
Second opinion Vergoeding bij overlegging van een geldige verwijzing van je arts en kopie medisch dossier
Verloskundige zorg Vergoeding voor thuisbevalling tot max. 10 dagen (€4,15 per uur eigen bijdrage) en in het ziekenhuis (tot max. 10 dagen zonder medische noodzaak, volledig vergoeding met medische noodzaak met eigen bijdrage van €33,- per dag).
Visuele zorg Vergoeding brillen of lenzen indien er sprake is van een zeldzame sterkte of bijzondere oogafwijking (bij medische indicatie)
Vruchtbaarheidsbehandelingen Vrouwen tot 43 jaar hebben max. 3 pogingen IVF en andere vruchtbaarheidsbehandelingen.
Wijkverpleging Vergoeding incl. het pgb (persoonsgebonden budget) voor deze wijkverpleging.

Aanvullende zorgverzekering

Naast je basisverzekering kun je er zelf nog voor kiezen om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten voor bijvoorbeeld de tandarts, een bril- of lenzen dekking, alternatieve geneeswijzen of anticonceptie. Het accepteren van zo’n aanvullende verzekering is niet verplicht voor zorgverzekeraars, en zij kunnen hier bepaalde voorwaarden aan verbinden. Bij deze aanvullende verzekeringen mag de verzekeraar zelf de dekking bepalen. Hier mag de verzekeraar ook voorwaarden aan verbinden, en bijvoorbeeld vaststellen of een eigen bijdrage nodig is. Deze voorwaarden staan beschreven in de polisvoorwaarden. Dit kan erg verschillen per zorgverzekeraar, dus lees je goed in voordat je een aanvullende verzekering afsluit. Deze voorwaarden veranderen per jaar.

Tips bij het bepalen van de dekking

Bij het bepalen van de gewenste dekking voor je zorgverzekering, is het belangrijk de volgende aandachtspunten in het achterhoofd te houden:

  • Vind ik het belangrijk om voor eigen zorgverleners in de buurt te kiezen? De geselecteerde basispolis kan een volledige dekking van de zorgkosten bij een niet-gecontracteerde zorgverlener namelijk beperken. Je kan dan ook het beste kijken of jouw zorgverzekeraar contracten heeft met zorgverleners bij jou in de buurt zodat je niet te ver hoeft te reizen!
  • Let op de hoogte van het eigen risico: voor bepaalde zorg uit het basispakket geldt het eigen risico, een deel van de zorgkosten die eenmalig eerst voor eigen rekening komt. In 2024 is het verplicht eigen risico €385,- en deze kan vrijwillig worden opgehoogd (tegen een lagere premie) naar €885,-.
  • Biedt de basiszorgverzekering dekking voor alle zorg die ik nodig heb? Indien je bijzondere zorgbehoeften hebt, is het belangrijk na te gaan of deze afdoende gedekt worden in het basispakket. Zo worden kosten voor fysiotherapie of tandartskosten maar zeer beperkt vergoed vanuit het basispakket. Hiervoor kan je bijvoorbeeld een aanvullende tandartsverzekering afsluiten.
  • Reis je regelmatig of ga je een tijdje in het buitenland studeren of stage lopen? Zorg ervoor dat je zorgverzekering voldoende dekking biedt voor je buitenlandavontuur! Een belangrijk voorbeeld is de medische dekking in het buitenland: vanuit het basispakket krijg je deze tot maximaal het Nederlandse tarief vergoed terwijl medische kosten in het buitenland behoorlijk hoger kunnen liggen. Hiervoor kan je een aanvullende zorgverzekering met medische dekking in het buitenland afsluiten.
  • Tot slot: een goede indicator voor de zorgkosten die je verwacht te maken kunnen min of meer ‘regelmatige’ zorgkosten gemaakt in het afgelopen zorgjaar zijn. Houd echter ook rekening met onverwachte gebeurtenissen!

Wat is het eigen risico?

Het eigen risico bestaat uit een deel van de zorgkosten die voor eigen rekening komen. In 2024 is het eigen risico opnieuw vastgesteld op €385,-. Onderscheid kan worden gemaakt tussen het verplicht eigen risico en het vrijwillig eigen risico. Het verplicht eigen risico is €385,-, deze kan je vrijwillig verhogen tot maximaal €885,-. Je krijgt dan korting op de maandelijks te betalen premie. Keerzijde van de medaille is dat indien je zorgkosten maakt een groter deel zelf dient te betalen.
Niet alle zorgkosten vallen onder het eigen risico. Bezoeken aan de huisarts, kraam- en verloskundige zorg en zorg binnen je aanvullende verzekeringen worden ten alle tijde volledig vergoed.


Lees meer over het eigen risico

Zorgkeuze, hoe zit dat?

Hoewel basisverzekering van de zorgverzekering bij alle zorgverzekeraars gelijk is, kan je bij een groot deel van de zorgverzekeraars verschillende basispolissen afsluiten. Het verschil tussen deze polissen is niet de inhoud, maar de mate van vrije zorgkeuze. De vrije zorgkeuze bepaalt in hoeverre je in vrijheid kan kiezen voor de zorgverlener naar wens. Kies je voor een ruime vrije zorgkeuze, dan betaal je in de regel meer premie. Kies je voor minder keuze en gecontracteerde zorgverleners, dan kan je verzekeraar de basispolis tegen een lagere premie aanbieden.

Er zijn drie verschillende soorten polissen, de natura-, restitutie- en gecombineerde polis. De restitutiepolis geeft je vrijheid in het kiezen van een zorgverlener. Met een naturapolis dien je te kiezen voor een gecontracteerde zorgverlener. De gecombineerde polis lijkt op een restitutiepolis, maar dan met een paar beperkingen.


Lees meer over de vrije zorgkeuze

Waar kan ik een zorgverzekering afsluiten?

Op het moment dat je een eigen zorgverzekering dient te regelen, bestaan er twee mogelijkheden:

  • Tot je 18e was je gratis meeverzekerd op de polis van je ouders. Deze polis kan je laten doorlopen, echter ben je niet meer gratis meeverzekerd en dient er premie te worden afgedragen (hierbij blijft één van je ouders verzekeringnemer). De zorgverzekeraar zal dit vaak automatisch aanbieden;
  • Zelf een zorgverzekering afsluiten. Je kan een zorgverzekering direct op de website van een zorgverzekeraar afsluiten. Wil je meer informatie en hulp bij het asluiten van een zorgverzekering? Kijk dan eens op onze Zorgverzekering KeuzeHulp.

Geneesmiddelenvergoedingssysteem

Het geneesmiddelenvergoedingssysteem is een register waarin de medicijnen staan beschreven die je vergoed kan krijgen van je zorgverzekeraar. De geneesmiddelen zijn geordend naar de werkzame stof die ze bevatten. Je zorgverzekeraar is verplicht minimaal één medicijn met de betreffende werkzame stof in het basispakket te vergoeden. Alleen medicijnen met een zogenaamd RVG-nummer (Registratie voor Geneesmiddelen) kunnen voor vergoeding in aanmerking komen.

Zorgverzekeraars werken aan de hand van een preferentiebeleid. Door middel van prijsafspraken kan een verzekeraar een bepaald medicijn als goedkoopste variant aanbieden. Deze variant wordt dan in de meeste gevallen opgenomen in het basispakket. Je betaalt eigen risico over de vergoeding van geneesmiddelen. Wil je een duurder merk medicijn? Dan kan het zijn dat je een eigen bijdrage dient te betalen.


Meer informatie over het geneesmiddelenvergoedingssysteem

Zorgverzekeringswet

Heb je een belastbaar inkomen in Nederland? Dan ben je op basis van de Nederlandse Zorgverzekeringswet (Zvw) verplicht een bijdrage te betalen aan de landelijke gezondheidszorg. Deze bijdrage is inkomensafhankelijk en wordt automatisch op je loon of uitkering ingehouden. Indien je op een andere manier aan je inkomen komt, dien je de bijdrage zelf via een aanslagbiljet te betalen. De hoogte wordt bepaald naar draagkracht tot een bepaald maximum. Hoe meer je verdient, hoe meer bijdrage Zvw je dus betaalt.


Lees meer over de bijdrage Zorgverzekeringswet

FAQ Basisverzekering

Waarom is de basisverzekering verplicht?

Niet alleen jij, maar alle Nederlanders hebben recht op kwalitatief goede gezondheidszorg. In de basisverzekering zijn ook zaken, bijvoorbeeld kraamzorg of ivf behandelingen, opgenomen die voor jou als student niet direct interessant zijn. Via de verplichte zorgverzekering betaalt de Nederlandse samenleving mee aan bijvoorbeeld goede kraamzorg voor alle jonge moeders en de totale zorgkosten in ons land. Op die manier, door de kosten dus te delen, blijft voor iedereen de zorg toegankelijk en betaalbaar. Stel dat je zelf op een onverwacht moment ziek wordt en bepaalde specifieke zorg nodig hebt uit het basispakket. In dat geval worden deze kosten vergoed vanuit je basisverzekering.

Verschil tussen een budget-, natura- en restitutiepolis?

Bij het afsluiten van een basisverzekering heb je bij bepaalde zorgverzekeraars de keuze uit meerdere polissen: een budget-, natura- of restitutiepolis.

Zowel bij de budget- als naturapolis heb je een beperkte keuze uit zorgverleners in je omgeving. Voor een volledige vergoeding van de zorgkosten kan je alleen terecht bij de door jou verzekeraar gecontracteerde zorgverleners. Bij een budgetpolis is deze keuzevrijheid het meest beperkt en daardoor de premie ook het laagst. Een naturapolis is ook beperkt maar biedt desalniettemin nog behoorlijk wat keuze. Indien je complete keuzevrijheid wilt kan je kiezen voor een restitutiepolis. Meer informatie over vrije-zorgkeuze

Wie zegt mijn oude zorgverzekering op?
Je bent in principe zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van je oude zorgverzekering. Tijdens de overstap periode bieden veel zorgverzekeraars echter een overstapservice: dat betekent dat zij de oude zorgverzekering voor je opzeggen op het moment dat je een verzekering bij de nieuwe zorgverzekeraar afsluit.
Wanneer kan ik overstappen naar een andere zorgverzekeraar?

Jaarlijks worden door alle Nederlandse zorgverzekeraars medio november de premies voor het komende jaar bekend gemaakt. Vanaf dit moment kan worden overgestapt naar een andere zorgverzekeraar tot uiterlijk 31 december middernacht. Vervolgens heb je tot uiterlijk 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten.

Lees hier meer over het overstappen naar een andere zorgverzekeraar

Kan ik mijn zorgverzekering te allen tijde wijzigen?
Je kan maar één keer per jaar overstappen naar een andere zorgverzekering. Wel kan je vaak de dekking van aanvullende verzekeringen gedurende het jaar bij bepaalde verzekeraars ‘aan’ of ‘uit’ zetten dan wel uitbreiden. Informeer voor de mogelijkheden hiertoe bij je zorgverzekeraar.

Betrouwbare informatie

Wij zijn een onafhankelijke website gespecialiseerd in verzekeringen en toegespitst op studenten en jongeren. Ons doel is het inzichtelijk en transparant maken van informatie over verzekeringen en hiervoor werken we met een vast team van specialisten.

Bronnen

Voor de totstandkoming van deze pagina zijn o.a. onderstaande bronnen gebruikt:

  • www.rijksoverheid.nl
  • www.zorginstituutnederland.nl

Keurmerk

Gecertificeerd door:

Logo Erkend Vergelijker

linda van Reenen

Informatie gecontroleerd door onze expert

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Linda van Reenen. Zij is meer dan 5 jaar werkzaam voor Studentenverzekering.nl en specialist op het gebied van studenten verzekeringen. Mocht er iets niet kloppen? Laat het ons direct weten! Dan passen we dat direct aan.

Medisch advies

Onze website heeft als doel om studenten en jongeren zo goed mogelijk te informeren over verzekeringen in begrijpbare taal. Wij zijn geen zorgverlener en mogen dan ook geen medisch advies geven. Heb je een medische vraag? Leg deze dan voor aan een arts of een medisch professional. Geeft een arts andere informatie dan hetgeen je op onze website leest, luister dan altijd naar je arts.